Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO).

Dossier: in uw dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang zijn. De wettelijke bewaar termijn van het dossier is 15 jaar na laatste wijziging/ toevoeging. In uw dossier zal de volgende informatie worden opgenomen:

  •  naam, adres, woonplaats
  •  telefoonnummer
  •  e-mailadres
  •  geboortedatum en BSN nummer ( dit moet ik op uw nota voor de meeste verzekeraars vermelden)
  •  medische gegeven
  • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport) 

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

• om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;

• voor het gebruik door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid (na uw toestemming);

• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg;

• Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik om uw toestemming vragen.

 

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zoals;

• Naam, adres, woonplaats

• Geboortedatum

• Datum van de behandeling

• korte omschrijving van de behandeling (acupunctuur)

• Kosten van het consult

 

Uw rechten

• Bij de het maken van een afsprak verleent u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens zoals op deze pagina beschreven. 

• Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;

• U heeft het recht op intrekking van de verleende toestemming;

• U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit);

• U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met uw persoons-gegevens om ga bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging: Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

• door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens

• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Ik ben gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur  (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website (www.acupunctuur.nl)