unsplash_1lfI7wkGWZ4

Algemene voorwaarden en uw privacy


Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.
Privacy:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO).
Dossier: in uw dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang zijn. De wettelijke bewaar termijn van het dossier is 15 jaar na laatste wijziging/ toevoeging. In uw dossier zal de volgende informatie worden opgenomen:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum.
medische gegevens voor zover belangrijk voor de behandeling. 
relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

• om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;

• voor het gebruik door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid (na uw toestemming);

• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg;

• Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik om uw toestemming vragen.


Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zoals;

• Naam, adres, woonplaats

• Geboortedatum

• Datum van de behandeling

• korte omschrijving van de behandeling (acupunctuur)

• Kosten van het consult


Uw rechten

• Bij de het maken van een afspraak verleent u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens zoals op deze pagina beschreven.

• Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;

• U heeft het recht op intrekking van de verleende toestemming;

• U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit);

• U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met uw persoons-gegevens om ga bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging: Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

• door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens

• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Ik ben gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website (www.acupunctuur.nl)

Voorwaarden:

De therapeut houdt zich aan de beroepscode en is aangesloten bij een beroepsvereniging. De therapeut mag zonder uw toestemming geen handelingen verrichten en verplicht zich u door te verwijzen naar uw huisarts of een collega-therapeut indien de behandeling niet geschikt is en/of niet toereikend. Bij gezondheidsklachten dient u ten allen tijde eerst de huisarts of specialist te raadplegen.

De client en de therapeut dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij ongepast gedrag heeft de therapeut het recht de behandeling te stoppen. De behandeling vindt plaats in een afgesloten ruimte waar uw privacy gewaarborgd is.

De therapeut handelt met zorg, maar incidenteel zijn blauwe plekken of zwellingen niet uit te sluiten. Dit valt onder het eigen risico van de client.

U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van uw declaratie bij de zorgverzekering. de afspraken over betalingen vindt u op de pagina tarieven.

Bij een klachten proberen therapeut en client dit eerst in een gesprek op te lossen. Indien dit niet naar tevredenheid verloopt is de client gerechtigd contact op te nemen met de klachtencommissie van de NVA (Nederlandse vereniging acupunctuur: www.acupunctuur.nl

unsplash